Ruch ludowy od pocz?tku swojego istnienia na scenie politycznej  tj. od ponad 115 lat aktywnie uczestniczy? w tworzeniu prawa. Trafnie uj?? to Wincenty Witos wypowiadaj?c w dniu  08 .01.1932 roku nast?puj?ce s?owa: POT?GI PA?STWA I JEGO PRZYSZ?O?CI NIE ZABEZPIECZY ?ADEN, CHO?BY NAJWI?KSZY GENIUSZ– UCZYNI? TO MO?E CA?Y ?WIADOMY SWYCH PRAW I OBOWI?ZKÓW NARÓD. Przed maj?cymi si? odby? jesieni? br. kolejnymi wyborami do polskiego parlamentu, w którym tworzy si? polskie prawo,  warto przypomnie? wa?niejsze wydarzenia zwi?zane z tym aktem obywatelskich praw i obowi?zków wynikaj?cych z konstytucji.

„Sejm” (z j?zyka staropolskiego zjazd ludno?ci) jest najwy?szym organem w?adzy ustawodawczej w Polsce, a historia jego si?ga 1493 roku, kiedy to król Jan Olbracht zwo?a? sejm walny (wielki) w Piotrkowie. Z wa?niejszych dziejów polskiego parlamentaryzmu warto przytoczy? s?ynne z 1505 roku  nihil novi, czy  liberum veto z XVII wieku, a przede wszystkim rok 1791, kiedy to zosta?a uchwalona najs?ynniejsza z polskich konstytucji - pierwsza nowo?ytna konstytucja w Europie a druga na ?wiecie - Konstytucja  3 maja .

Wa?ne chwile w dziejach sejmu to okres mi?dzywojenny czyli II RP, kiedy sejm ustawodawczy po latach niewoli  uchwali? kolejno tzw. Ma?? Konstytucj? , Konstytucj? Marcow? i Konstytucj? Kwietniow?.

Zgodnie z porozumieniem Okr?g?ego Sto?u, jako nast?pstwa zmian ustrojowo- politycznych, które zasz?y pod  koniec ubieg?ego stulecia,  Sejm w dniu 7 kwietnia 1989 r. wprowadzi? istotne zmiany w Konstytucji  PRL z 1952 r., mi?dzy innymi przywróci? instytucj? Senatu, uchwali? ?e najwy?szym przedstawicielem pa?stwa polskiego b?dzie PREZYDENT wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (co pó?niej zmieniono na inny sposób wyboru),  a nowel? z 29 grudnia 1989 roku przywróci? nazw? pa?stwa:Rzeczpospolita Polska i wizerunek god?a – orze? bia?y w koronie.

W wyniku ustale? g?ównych si? politycznych doprowadzono w Polsce do wcze?niejszych wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r., kiedy to wy?oniony zosta? Senat I kadencji oraz Sejm X kadencji, a poniewa? by? to Sejm tzw. kontraktowy wybrany w cz??ci wg starych zasad,  nowe kadencje sejmu zacz?to liczy? od  w pe?ni demokratycznych wyborów tj. od 1991 roku,  st?d ró?nica w numeracji kadencji pomi?dzy Sejmem a Senatem.

Sejm Kontraktowy X kadencji pod kierownictwem marsza?ka Miko?aja Kozakiewicza ( ZSL –PSL) obradowa? ponad dwa lata tj. od 4 lipca 1989 roku do 25 listopada 1991 roku.Tworz?ca si? III RP i zmiany na scenie politycznej doprowadzi?y do skrócenie równie? i tej kadencji w wyniku czego, pos?owie podj?li decyzj? o samorozwi?zaniu  parlamentu z dniem 30 pa?dziernika 1991 roku . Marsza?kiem Senatu I kadencji zosta? wybrany w dniu 22.11.1989 r. i funkcj? t? pe?ni? do ko?ca kadencji, a wi?c i po  zmianie ustroju, od  1 stycznia 1990 r.  do 25 listopada 1991 roku Andrzej Stelmachowski .

Obecnie w III Rzeczpospolitej w?adza ustawodawcza to Sejm i Senat , których kadencja zgodnie z konstytucj? z 2 kwietnia 1997 roku (rozdzia? IV - art.95 – 124)  trwa 4 lata chyba, ?e zajd? nadzwyczajne okoliczno?ci przewidziane w konstytucji, wówczas okres ten mo?e by? skrócony. Sejm zwany NI?SZ? IZB? PARLAMENTU sk?ada si? z 460 pos?ów wybieranych przez naród w pi?cioprzymiotnikowych wyborach – powszechnych, bezpo?rednich, równych , proporcjonalnych i tajnych, a obywatele maj? jeden g?os i czynne prawo wyborcze po uko?czeniu 18 lat, za?  bierne prawo wyborcze po uko?czeniu 21 lat. Pos?owie wybierani s? w wielomandatowych okr?gach wyborczych, a nadzór sprawuje pa?stwowa komisja wyborcza . Obecnie w podziale mandatów do sejmu obowi?zuj? progi wyborcze 5 % dla komitetów jednoimiennych i 8 % dla koalicji.

Organami sejmu s?: Marsza?ek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów  i  Komisje sejmowe.  Senat zwany WY?SZ? IZB? PARLAMENTU tworzy 100 senatorów wybieranych równocze?nie z pos?ami, ale w trójprzymiotnikowych wyborach tj.powszechnych , bezpo?rednich i tajnych i w odró?nieniu od sejmu wybory do senatu odbywaj? si?  w systemie wi?kszo?ciowym, a bierne prawo wyborcze przys?uguje obywatelom którzy uko?czyli 30 lat, natomiast czynne podobnie jak do sejmu 18 lat. Organami Senatu s?: Marsza?ek Senatu, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów i Komisje Senackie.

Ruch ludowy w tym prze?omowym czasie równie? przechodzi? przemiany, dosz?o do kongresów  jednocz?cych ruch ludowy, ??cznie z zaprzestaniem dzia?alno?ci przez Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (26-27 XI 1989) przywrócona zosta?a  nazwaPolskie Stronnictwo Ludowe nawi?zuj?ca do czasów Miko?ajczyka, co mia?o  miejsce na I Kongresie w dniu 15.08.1989 i II Kongresie w dniu 11.11.1989 .

WYBORY PARLAMENTARNE  W 1991 ROKUI KADENCJI SEJMU A II SENATU.

Prezydentem RP wówczas by? Lech Wa??sa (XII 1990 – XII 1995 r.). Wybory parlamentarne w Polsce odby?y si? 27 pa?dziernika 1991 roku i by?y to pierwsze od zako?czenia II wojny ?wiatowej ca?kowicie  wolne wybory parlamentarne. Kadencja, która zacz??a si? 25 listopada 1991 r.  trwa?a tylko do 30 maja 1993 r.  z którym to dniem wesz?o w ?ycie  zarz?dzenie Prezydenta Lecha Wa??sy o rozwi?zaniu parlamentu w wyniku uchwalenia wotum nieufno?ci dla rz?du Hanny Suchockiej.

W wyborach do Sejmu I kadencji uprawnionych do g?osowania by?o 24 769 257 osób a frekwencja wynios?a 43, 20 % .Niewa?nych g?osów by?o a? 5,63 %. O mandaty poselskie w okr?gach wyborczych zabiega?o 6980 osób b?d?cych na 934 listach  spo?ród 111 zarejestrowanych komitetów wyborczych. G?osy w okr?gach przeliczano na mandaty metod?  Hare’a – Niemeyera z tym, ?e nie obowi?zywa?  ?aden tzw. próg wyborczy. Z list okr?gowych wybierano 391 pos?ów, a pozosta?? liczb? tj. 69 pos?ów obsadzano z tzw. list ogólnopolskich przy wykorzystaniu metody  Saint-Lague, z tym  ?e przy listach ogólnopolskich obowi?zywa? ju?  5 % próg wyborczy. Dla zarejestrowania listy kandydatów w okr?gu wymagane by?o zebranie 5000 podpisów wyborców zamieszka?ych w danym okr?gu, a zarejestrowanie list w 5 okr?gach  lub zebranie ponad 50 000 podpisów  upowa?nia?o dany komitet do rejestrowania kolejnych list  bez dalszego zbierania podpisów.

Wa?nym elementem by?a mo?liwo?? tzw. zblokowania list i wówczas zainteresowane komitety na 38 dni przed wyborami mog?y z?o?y? o?wiadczenie o sumowaniu g?osów,  a tym samym ??cznego udzia?u w podziale mandatów, co mia?o wi?ksze znaczenie dla list krajowych. Do sejmu swoich kandydatów wprowadzi?o 29 komitetów. Tak du?e rozdrobnienie polityczne wynika?o z wprowadzonej nowej ordynacji wyborczej, która nie zawiera?a, jak ju? wy?ej wspomniano,  progów wyborczych. Najwi?cej mandatów – 62  czyli 13,5 % wszystkich mandatów uzyska?a Unia Demokratyczna, nast?pnie   Sojusz Lewicy Demokratycznej 60 pos?ów tj 13,0 %. Polskie Stronnictwo Ludowe – Sojusz Programowy wprowadzi?o 48 pos?ów, co stanowi?o – 10,4 % ogólnej liczby pos?ów. Przez wi?ksz? cz??? kadencji PSL by?o w opozycji parlamentarnej.

Z województwa lubuskiego PSL reprezentowa? kol. pose? Józef Zych oraz

Marsza?kiem Sejmu wybrano pos?a ZCHN Wies?awa Chrzanowskiego (25.11.1991-14.10.1993 ),  a jednym z wicemarsza?ków zostaje wspomniany wy?ej pose? PSL Ziemi Lubuskiej  Józef Zych.

Wybory do Senatu II kadencji przeprowadzono wg systemu wi?kszo?ciowego, dlatego w senacie znale?li si? kandydaci, którzy uzyskali najwi?ksz? liczb? wa?nych g?osów. W województwach w zale?no?ci od ilo?ci uprawnionych do g?osowania wybierano 2 – 3 senatorów. Frekwencja wynios?a,  podobnie jak w wyborach do sejmu, 43, 20 % z tym, ?e  liczba niewa?nych g?osów wynios?a 3,47 %. Najwi?ksz? liczb? mandatów uzyska?a Unia Demokratyczna – 21, natomiast PSL – Sojusz Programowy 7 i by? to pi?ty wynik w tych wyborach. Marsza?kiem senatu wybrano Augusta Che?kowskiego (NSZZ Solidarno??).

Po wyborach parlamentarnych, które odby?y si? 27 pa?dziernika, dopiero  w grudniu 1991 roku uda?o si? wy?oni? rz?d  na czele którego stan??  Jan Olszewski (Porozumienie Centrum).  Powodem przeci?gaj?cego si? terminu powo?ania rz?du by?a zbyt wielka liczba  ugrupowa? w sejmie i trudno?ci z  powo?aniem koalicji rz?dowej. Rz?d  Jana Olszewskiego przetrwa? do 4 czerwca 1992 roku. W lipcu 1992 roku powstaje rz?d Hanny Suchockiej, ale trwa  tylko do wrze?nia 1993 roku, jako wynik koalicji o?miu ugrupowa? centroprawicowych na czele z UD. Warto przypomnie? tak?e, ?e w  czerwcu przed utworzeniem rz?du Hanny Suchockiej, prezydent Lech Wa??sa powierzy? misj? utworzenia rz?du kol. Waldemarowi Pawlakowi, jednak zako?czy?a si? ona fiaskiem.

Z wa?nych wydarze? w ruchu ludowym odnotowa? nale?y w czasie tej kadencji  parlamentu III Kongres PSL w dniach 21-22.XI 1992 r. .

WYBORY PARLAMENTARNE W 1993 ROKU

Prezydentem RP by? do XII 1995 r. Lech Wa??sa , a nast?pnie  przez dwie kadencjeAleksander Kwa?niewski (XII 1995 – XII 2005).

Kolejne wybory parlamentarne w Polsce do Sejmu II kadencji a Senatu III kadencji odby?y si? 19 wrze?nia 1993 roku, po tym jak z dniem 31 maja 1993 roku prezydent Lech Wa??sa rozwi?za? parlament, a swoje  funkcje wype?niali jedynie marsza?kowie i  wicemarsza?kowie Sejmu i Senatu.

Frekwencja w wyborach do Sejmu wynios?a 52,08 %, a do Senatu 52,06 % i by?a wy?sza ni? w roku 1991. Podobnie jak w roku 1991 do Sejmu wybierano 391 pos?ów w okr?gach wyborczych wg ordynacji  proporcjonalnej, a mandaty dzielono metod? d’Honta pomi?dzy komitety wyborcze, ale tylko te, które uzyska?y 5 %,  za? w przypadku komitetów koalicyjnych 8 % wa?nych g?osów wyborców. Wysoko?ci progów nie mia?y zastosowania do komitetów mniejszo?ci narodowych. Pozosta?e 69 mandatów podobnie  jak w roku 1991 obsadzono z list krajowych. Z list krajowych  podzia? mandatów odbywa? si?  proporcjonalnie  metod? d’Honta, ale dla tych komitetów, które uzyska?y co najmniej 8  % wa?nych g?osów. Najwi?ksz? liczb? mandatów zdoby? komitet koalicyjny SLD - 171 mandatów tj. 37,2 %, co wynika?o  z  20,41  % wa?nych g?osów wyborców oraz PSL,  które sz?o do wyborów po has?ami ?YWI?, BRONI?, GOSPODARUJ?  i  POLSCE POTRZEBNY JEST DOBRY GOSPODARZ,  zdoby?o 132 mandaty tj. 28,7 %,  co  wynika?o z 15, 40 % poparcia wyborców. Do Sejmu wesz?o 7 ugrupowa? politycznych, w tym Mniejszo?? Niemiecka która  zdoby?a 4 mandaty. Marsza?kiem Sejmu zosta?  wybrany Józef Oleksy - SLD (14.10.1993 -  3.03.1995 ), a  jednym z wicemarsza?ków ludowiec - Józef Zych. Po zmianach na scenie politycznej od 3 marca 1995 r kol. Józef Zych zostaje marsza?kiem Sejmu do ko?ca kadencji tj. do 19  X 1997 roku. Marsza?kiem Senatu zostaje  ludowiec Adam Struzik. By? to najwy?szy w III RP udzia? ludowców w sejmie i senacie RP.   SLD i PSL tworz? koalicj? wyborcz?, a premierem  zostaje  kol. Waldemar Pawlak (PSL), którego rz?d utrzymuje si? do  lutego 1995 roku . W lutym 1995 roku zostaje podpisana nowa umowa koalicyjna i powstaje rz?d Józefa Oleksego z  SLD i trwa do stycznia 1996 roku, kiedy to premier Józef Oleksy podaje si? do dymisji po tym, jak zostaje oskar?ony przez ministra spraw wewn?trznych Andrzeja Milczanowskiego w grudniu 1995 roku o dzia?alno?? agenturaln?. W roku 1995 odbywaj? si? wybory prezydenckie, w których w drugiej turze wygrywa Aleksander Kwa?niewski  pokonuj?c Lecha  Wa??s? stosunkiem g?osów 51,7% do 48,3 %.

W lutym 1996 roku powstaje rz?d W?odzimierza Cimoszewicza - SLD.

Bardzo wa?nym wydarzeniem w tej kadencji sejmu by?o uchwalenie przez  Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ .

W sprawie konstytucji odby?o si? 25 maja 1997 roku referendum narodowe, które popar?o now? konstytucj? (53 %) przy 42 % frekwencji. Podpis pod now?KONSTYTUCJ? z?o?y? Prezydent Aleksander Kwa?niewski  i Marsza?ek Sejmu Józef Zych.

Wybory do Senatu III kadencji odby?y si? wed?ug systemu wi?kszo?ciowego. Zwyci?stwo odnotowa? Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobywaj?c 37 mandatów przed Polskim Stronnictwem Ludowym 36 mandatów.

Polskie Stronnictwo Ludowe w czasie trwania tej kadencji parlamentu obchodzi?o wa?n? rocznic?, a mianowicie 100 rocznic? ruchu ludowego i z tej okazji odby? si?  IV Kongres PSL  w dniach 18-19. 02 1995 r., a w dniach 22-23.11.1996 zwo?any by? tak?e V Kongres PSL.

WYBORY PARLAMENTARNE W 1997 ROKU

Prezydentem RP by? Aleksander Kwa?niewski , który w czasie tej kadencji parlamentu, a dok?adnie w pa?dzierniku 2000 roku ponownie wygrywa wybory  zdobywaj?c poparcie 59,9 % g?osuj?cych, pokonuj?c ju? w pierwszej turze  Andrzeja Olechowskiego (17,3 %) i Mariana Krzaklewskiego (15,6 %).

Wybory do Sejmu III kadencji i Senatu IV kadencji odby?y si? w Polsce w dniu 21 wrze?nia 1997 roku. W wyborach do Sejmu odnotowano frekwencj?  w wysoko?ci47,93 %, natomiast do Senatu o 0,01 % ni?sz?. W wyborach do Sejmu podobnie  jak w poprzednich latach obowi?zywa?a  ordynacja proporcjonalna  wg której wybierano 391 pos?ów w okr?gach, mandaty dzielono równie?  metod? d’Honta pomi?dzy komitety , które  uzyska?y 5 % wa?nych g?osów, a w przypadku  koalicji obowi?zywa? próg 8 %. Pozosta?e 69 mandatów obsadzono z list krajowych,  dziel?c je metod? d’Honta  pomi?dzy komitety,  które uzyska?y  co najmniej 7 % wa?nych g?osów . Najwi?ksz? ilo?? mandatów zdoby?a Akcja Wyborcza Solidarno?? - 201 mandatów tj. 43,7 %, a w przeliczeniu na udzia? g?osuj?cych by?o to 33,83 % wa?nych g?osów. Na drugiej pozycji by? Sojusz Lewicy Demokratycznej  ze 164 mandatami tj 37,5 % na który g?os odda?o 27,13 % wyborców. Polskie Stronnictwo Ludowe by?o czwart? si?? polityczn? z 27 mandatami, co stanowi?o 5,9 %  ogólnej liczby pos?ów 
i wynika?o z 7,3 % poparcia wyborców.

Marsza?kiem Sejmu wybrany zosta? Maciej  P?a?y?ski AWS/PO  (20.10.1997 -18.10.2001), pe?ni?c t? funkcj? przez ca?? kadencj?. Jednym z wicemarsza?ków przez ca?? kadencj?  (20.10.1997 – 18.10.2001) by? ludowiec Franciszek Stefaniuk Marsza?kiem Senatu zostaje wybrana Alicja Grze?kowiak z AWS,  a najwi?cej mandatów zdoby?o  AWS -51. PSL obsadzi?o tylko 3 mandaty.

W tej kadencji parlamentu dosz?o do bezprecedensowego wydarzenia historycznego, a mianowicie  wizyty  polskiego papie?a  Jana Paw?a II  w Sejmie i Senacie w dniu 11 czerwca 1999 roku. Po wygranych wyborach  AWS  tworzy wspólnie z Uni? Demokratyczn? koalicj? rz?dow?, a premierem zostaje  Jerzy Buzek. PSL jest w opozycji .

Innym wa?nym wydarzeniem w tej kadencji  parlamentu by?o przyj?cie  w dniu 12 marca 1999 roku Polski do NATO.

W dziejach Polskiego Stronnictwa Ludowego odbywa w czasie  tej kadencji w dniach 22. 11.1998  VI Kongres pod has?em „ Nie tra?cie wiary w lepsz? przysz?o?? Polski „VII  Kongres w dniach 24.-25.03.2000 .

WYBORY PARLAMENTARNE W 2001 ROKU

Prezydentem RP by? Aleksander Kwa?niewski . W wyborach do Sejmu IV kadencj i nast?pi?y istotne zmiany w ordynacji wyborczej w stosunku do poprzednich wyborów. Wg nowej ordynacji obowi?zywa?a zasada wyborów proporcjonalnych i wybierano  wszystkich 460 pos?ów wg. pi?cioprzymiotnikowych zasad.

Mandaty dzielono zmodyfikowan? metod? Saint-Lague pomi?dzy komitety, które uzyska?y co najmniej 5 %, a w przypadku komitetów koalicyjnych  8 % wa?nych g?osów. Liczba uprawnionych w Polsce wynios?a 29. 364. 455 osób.Udzia? w wyborach wzi??o 13 591 681 osób.

Frekwencja  w wyborach do Sejmu wynios?a 46,29 % . Do Sejmu weszli przedstawiciele 7 komitetów wyborczych, w tym  Mniejszo?? Niemiecka  z  2 mandatami.  Najwi?ksz? liczb? mandatów otrzyma? Sojusz Lewicy Demokratycznej - 217 mandatów tj. 47,2 %,   co wynika?o z uzyskania 41, 04 % wa?nych g?osów. Polskie Stronnictwo Ludowe id?c do wyborów pod has?em „  BLISKO LUDZKICH SPRAW „ uzyska?o  8,98 % wa?nych g?osów i wprowadzi?o do Sejmu 42 pos?ów tj. 9,1 % ogólnej liczby pos?ów. Marsza?kiem Sejmu wybrano Marka Borowskiego – SLD/SdPl.  (19.10.2001 – 20.04.2004), a jednym z wicemarsza?ków zosta?  od 19.10.2001  do  02.07.2004  Janusz Wojciechowski, który w okresie pó?niejszym opu?ci? szeregi PSL.

W dniu 21 kwietnia 2004 r Sejm odwo?uje  Marka Borowskiego ze stanowiska marsza?ka i powo?uje  na to stanowisko Józefa Oleksego – SLD  (21.04.2004 – 05.01.2005).  5 stycznia 2005 roku nast?puje kolejna – trzecia zmiana marsza?ka Sejmu w tej kadencji,  którym  zostaje W?odzimierz Cimoszewicz  SLD  (05.01.2005 – 18.10.2005). W czasie tej kadencji, a dok?adnie od 02.07.2004 do 18.10.2005 funkcj? wicemarsza?ka Sejmu pe?ni? kol. Józef Zych .  Wybory do Senatu odby?y si?  przy 46,28 % frekwencji, a mandaty zdoby?o 7 komitetów, w tym SLD a?  75 mandatów. Marsza?kiem Senatu V kadencji wybrano przedstawiciela SLD – Longina Pastusiaka.

W województwie lubuskim na 769 909 uprawnionych do g?osowania udzia? wzi??o 327 794 osoby .Frekwencja w województwie lubuskim w wyborach parlamentarnych wynosi?a 42,58 %. Do Sejmu weszli pos?owie z SLD - 7 pos?ów, z PO, PiS, LPR, PSL i Samoobrona po 1 po?le. Z PSL mandat otrzyma?  kol. Józef Zych zdobywaj?c w wyborach 7 378 g?osów.

W tej kadencji Sejm i Senat intensywnie pracowa? nad nowymi regulacjami zwi?zanymi  z wej?ciem Polski do Unii Europejskiej,  co nast?pi?o z dniem 1 maja 2004 r., a wej?cie to by?o poprzedzone referendum w dniach 7-8 czerwca 2003 r.,  w którym Polacy zdecydowali o przyst?pieniu do UE.

Po wygranych wyborach SLD tworzy wspólnie  z PSL koalicyjny  Rz?d na czele którego staje  Leszek Miller, a  wicepremierem zosta? ludowiec kol. Jaros?aw Kalinowski. Funkcj? t?  Kalinowski, podobnie jak  ludowiec Stanis?aw ?elichowski  funkcj? ministra ?rodowiska, pe?ni? do 3 marca 2003 roku. Po  wielu zmianach personalnych w rz?dzie  2 maja 2004  prezydent A. Kwa?niewski odwo?uje rz?d Leszka Millera i powo?uje rz?d pod  kierownictwem premiera Marka Belki, który trwa do ko?ca kadencji  tj. do 19.10.2005 r.

Polskie Stronnictwo w dniu 23 X 2004 r odbywa swój kolejny ju? VIII Kongres.

WYBORY PARLAMENTARNE W 2005 ROKU

Od XII 2005 roku Prezydentem RP jest Lech Aleksander Kaczy?ski,  który w II turze  w dniu 23 X 2005 r.  wygra? z Donaldem Tuskiem, zdobywaj?c poparcie  54,04 % wa?nych g?osów.

Wybory parlamentarne odby?y si? 25 wrze?nia 2005 r . Wzi??o w nich  udzia? 40,57 % uprawnionych do g?osowania. W wyborach do Sejmu V kadencji zarejestrowa?y si? 22 komitety wyborcze zg?aszaj?c 10 658 kandydatów na pos?ów. Uprawnionych  do g?osowania by?o 30 229 031 obywateli, a wzi??o udzia? 12 263 640. Do Sejmu swoich przedstawicieli wprowadzi?o 7 komitetów wyborczych, a najwi?ksz? liczb? pos?ów posiada?o  Prawo i Sprawiedliwo?? – 155 mandatów i stanowi?o to 33,7 % oraz Platforma Obywatelska 133 mandaty co stanowi?o 28,9 % ogólnej liczby pos?ów. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskuj?c poparcie 6,96 % - 821 656 wa?nych g?osów wyborców wprowadzi?o do Sejmu 25 pos?ów. PSL w Sejmie jest parti? opozycyjn?.

Marsza?kiem Sejmu w dniu 26 pa?dziernika 2005 r wybrano Marka Jurka (PIS –PR),  który pe?ni? t? funkcj? do 27 kwietnia 2007 roku, kiedy to funkcj? t?  przej?? Ludwik Dorn - PIS  (27.04.2007 – 04.11.2007),  pe?ni?c j? do ko?ca skróconej kadencji. Ludwik Dorn by? 10 marsza?kiem Sejmu w III RP,  licz?c kadencje  od 1 stycznia 1990 roku tj. od kol. Miko?aja Kozakiewicza marsza?ka Sejmu  X i  I kadencji.

Wybory do Senatu wygra? komitet wyborczy PIS  zdobywaj?c 49 mandatów przed PO - 34 mandaty. PSL zdoby? 2 mandaty. Marsza?kiem Senatu VI kadencji zosta? wybrany  Bogdan Borusewicz .

Po wygranych wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwo?? wchodzi w koalicj?  z LPR i Samoobron? i  tworzy dniu 31.10.2005 r. rz?d  z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem, który przetrwa? do 10 lipca 2006 roku. W dniu 14 lipca 2006 zosta? powo?any rz?d Jaros?awa Kaczy?skiego, który rz?dzi?  do 5 listopada 2007 r.  W województwie lubuskim na 796 540 uprawnionych do g?osowania udzia? wzi??o 282 225 osób. Frekwencja wynios?a zaledwie 35,44 %. Do Sejmu weszli przedstawiciele PO – 4, PiS – 3, SLD – 2, oraz  z LPR, Samoobrony i PSL po 1 osobie. Z  PSL mandat otrzyma? kol. Józef Zych gromadz?c 9 566 g?osów.  Do Senatu z województwa lubuskiego wesz?o 3 senatorów z PO.

W PSL – 15.IV.2007 r. odby? si?  Nadzwyczajny IX Kongres PSL.

WYBORY PARLAMENTARNE W 2007 ROKU

Prezydentem RP by? Lech Aleksander Kaczy?ski (XII.2005 – 10.IV.2010). Wybory przyspieszone do Sejmu VI i Senatu VII kadencji odby?y si? 21.10.2007 roku,  po tym jak w wyniku zmian politycznych w rz?dzie Sejm V kadencji podj?? w dniu 7 wrze?nia 2007 r. uchwa?? o samorozwi?zaniu. Uprawnionych do g?osowania w tym dniu w Polsce by?o

30 615 471 osób, a udzia? wzi??o  16 495 045 osób. Frekwencja wynios?a 53,88 %. I by?a najwy?sza od 1989 roku. Do Sejmu kandydowa?o 6 187 osób, natomiast do Senatu 389. W wyniku wyborów  do Sejmu swoich przedstawicieli wprowadzi?o 5 komitetów,  w tym podobnie jak w poprzednich wyborach pi?tym komitetem (bez progu  wyborczego) swojego przedstawiciela wprowadzi? komitet wyborców – Mniejszo?? Niemiecka. Najwi?ksz? liczb? mandatów  w Sejmie uzyska?a PO  – 209 mandatów, co stanowi?o 45,43%, a to wynika z 41,51 % poparcia wa?nych g?osów,  PiS - 166 mandatów tj. 36,09%  wynikaj?ce  z 32,11 % wa?nych g?osów.  PSL uzyskuj?c 8,91 % - 1 437 638 g?osów poparcia w wyborach, wprowadzi?o do Sejmu 31 pos?ów  tj. 6,74 % ogólnej liczby pos?ów. W dniu 5 listopada 2007 roku na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu wybrano na marsza?ka Sejmu Bronis?awa Komorowskiego - PO (05 XI 2007 – 8 VII 2010 r.)  Jednym z wicemarsza?ków wybrany zosta?  cz?onek PSL  Jaros?aw Kalinowski, który swoj? funkcj?  pe?ni? do chwili wyborów do Parlamentu Europejskiego

W dniu 18 czerwca  2009 r. na miejsce  Jaros?awa Kalinowskiego Sejm wybra? na wicemarsza?ka z PSL Ew? Kierzkowsk? . W tej kadencji Sejmu dosz?o do tragicznej katastrofy lotniczej pod Smole?skiem, w której zgin?? Prezydent RP Lech Kaczy?ski i wielu parlamentarzystów, co doprowadzi?o do wcze?niejszych wyborów prezydenckich, w których w drugiej turze z Jaros?awem Kaczy?skim wygra? Bronis?aw Komorowski, uzyskuj?c 53,01 % poparcia.

W dniu 8 lipca Sejm na pro?b? Bronis?awa Komorowskiego odwo?a? go z funkcji marsza?ka Sejmu powierzaj?c t? funkcj? na kilka godzin Stefanowi Niesio?owskiemu z  PO. W tym samym dniu marsza?kiem Sejmu zosta? wybrany Grzegorz Schetyna  - PO.

W tej kadencji Sejmu, po wygranych wyborach PO tworzy z PSL koalicj? rz?dow? z premierem Donaldem Tuskiem na czele. Tek? wicepremiera otrzyma? ludowiec kol.Waldemar Pawlak, a dwoje ludowców kol kol. Jolanta Fedak i Marek Sawicki teki ministrów.

W wyborach do Sejmu w województwie lubuskim uprawnionych by?o 801 490 osób, a udzia? wzi??o 403 537 osób oddaj?c 394 215 wa?nych g?osów. Frekwencja wynios?a 50,35 %. Do Sejmu weszli pos?owie z PO – 6 osób, PIS – 3 osoby, Lewica i Demokraci (SLD) -2 osoby oraz  PSL 1 osoba – kol. Józef Zych zdobywaj?c a? 18 631 wa?nych g?osów.

W wyniku wyborów w Senacie pracuj? tylko dwa ugrupowania polityczne - PO maj?ce 60 mandatów oraz PiS – 39 mandatów. Setny mandat zdoby?  pose? niezale?ny W?odzimierz Cimoszewicz. Województwo lubuskie w Senacie reprezentowane jest przez 3 senatorów: 2 z PO i 1 z PiS.

Polskie Stronnictwo Ludowe  w czasie trwania tej kadencji parlamentu odby?o w dniu 8 XI 2008 roku swój  X Kongres .

PS.1

Ludowcy od pocz?tku powstania tego ruchu zawsze  aktywnie dzia?ali na niwie parlamentarnej i nie sposób nie wspomnie? o wielce zas?u?onym dla polskiego parlamentaryzmu marsza?ku sejmu w latach 1922 do 1928 Macieju Rataju. To Maciej Rataj jako marsza?ek sejmu swoim autorytetem oraz decyzjami  ratowa? II RP przed jak oceniaj? historycy wojn? domow?  po tragicznej ?mierci Prezydenta Gabriela Narutowicza  oraz po s?ynnym przewrocie majowym obejmuj?c od 15 maja 1926 do 1 czerwca 1926 roku funkcj? Prezydenta RP. Sejm obecnej kadencji w dniu 20 lutego 2009 r  podj?? specjaln? uchwa?? dla uczczenia  125 rocznicy urodzin tego wielkiego Polaka, parlamentarzysty.  Wyj?tkow? aktywno?ci? w sejmie II RP wykazywa? si? równie? Wincenty Witos. Po II wojnie ?wiatowej  pomimo zmian politycznych i  zmianie nazwy na ZSL ludowcy s? zawsze w sejmie i pe?ni? odpowiedzialn? funkcj? marsza?ków- ró?nie oceniani przez pó?niejsze pokolenia a byli to : W?adys?aw Kowalski /1947-1952/,Czes?aw Wydech /1957-1971, Dyzma Ga?aj  /1971-1972/ , Stanis?aw Gucwa / 1972-1985 /, Roman Malinowski /1985 -1989 r.

PS.2

Kilka my?li zaczerpni?tych z poprzedniej kampanii.

-do wyborców w obecnych czasach najcz??ciej przemawia obraz, s?owo mówione a najmniej s?owo pisane,

-w demokracji a niestety  tak?e i  w partiach  mo?na by? najlepszym, naj?wiatlejszym ale zarazem bezsilnym,

-wybory dowodz?, ?e je?li si? chce w nich startowa? to oprócz wiedzy, inteligencji i podobnych przymiotów po zauwa?eniu w okre?lonej partii nale?y mie? wzi?cie i by? zauwa?onym przez czynniki medialne,

-wyborcy jak i kandydaci w czasie kampanii winni wy?owi? z deklaracji wyborczych to co jest z konia i stanowi si?? poci?gow? a co jest z barana, ?wini  a co z zaj?ca  i pami?ta? , ?e prawda przychodzi po cichu a k?amstwo ma przera?liwy g?os.

-niestety cz?sto niektórych  ludzi z pierwszych stron gazet i czo?ówek medialnych charakteryzuj?  dwie cechy -??dza zysku oraz pragnienie w?adzy z zamiarem narzucenia innym w?asnej woli a najgorsze w tym jest to, ?e czyni si? to z wszelk? cen?,.

- oferowana „kie?basa wyborcza „ jest cz?sto podobna do tej w sklepach w której jest olbrzymia ilo?? wody i innych ?wi?stw.

PS.3

Wiem, ?e mo?e to by? apel na puszczy ale go stawiam. Wyborcy i wybierani w lubuskim nie kieruj?c si? fa?szywym lokalnym  patriotyzmem winni w wyborach zadba? o to by nie dopu?ci? do „ wywo?enia  „ poza województwo lubuskie nawet kilkadziesi?t tysi?cy / wide poprzednie wybory / g?osów gdy? g?os na kandydata z tego województwa stanowi wi?ksze zobowi?zanie do realizacji obietnic danych tutejszym wyborcom.

Oprac.Marian Gromiec

Zarz?d Grodzki PSL

Zielona Góra, luty  2011 r.